WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Terminarz posiedzeń Okręgowej Izby
 • Informacje bieżące Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Informacja o zasadach funkcjonowania podmiotu Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  INFORMACJA O ZASADACH FUNKCJONOWANIA PODMIOTU OKRĘGOWEJ IZBY

    Bezpieczeństwo informacji i ochrony danych osobowych w POIIB

  Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w POIIB stanowi Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz  inżynierów budownictwa (Dz. U. 2014 r. poz. 1946) oraz Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z późn. zm.).

  Administratorem Danych Osobowych (ADO) udostępnionych dobrowolnie jest Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, 80-369 Gdańsk, al. Rzeczypospolitej 4/155. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez POIIB przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

  Zasady przetwarzania danych osobowych, określa Polityka Bezpieczeństwa wraz z Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym. Dokumentacja została opracowana zgodnie z wymogami określonymi w § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dokumentacja określa obowiązki administratora danych w zakresie zabezpieczenia danych osobowych, o których mowa w § 36 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dn.29.08.1997 r. (Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

  System bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych w POIIB jest realizowany poprzez: zabezpieczenia fizyczne, procedury organizacyjne, oprogramowanie systemowe, aplikacje. Każda osoba mającą dostęp do danych osobowych z upoważnienia Administratora Danych Osobowych, w zakresie wynikającym z przydzielonych zadań, została zapoznana z Polityką Bezpieczeństwa i zobowiązana do zachowania poufności.

  Dyrektor Biura POIIB, reprezentujący Administratora Danych Osobowych (zgodnie z decyzją z dn. 28 października 2004 r.), powołał Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

    udostępnił Iwona Teodorowicz - Kayser dnia 2016-08-16 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra