WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2003 r.
 • Uchwały I Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2003 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2004 r.
 • Uchwały II Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2004 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2005 r.
 • Uchwały III Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2005 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006 r.
 • Uchwały Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2007 r.
 • Uchwały VI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2007 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008 r.
 • Uchwały VII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2009 r.
 • Uchwały VIII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2009 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010 r.
 • Uchwały IX Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011 r.
 • Uchwały X Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012
 • Uchwały XI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013
 • Uchwały XII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014
 • Uchwały XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015
 • Uchwały Prezydium Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015
 • Uchwały XIV Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016
 • Uchwały XV Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2017
 • Uchwały XVI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2017 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018
 • Uchwały XVII Zjazdu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2019
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Terminarz posiedzeń Okręgowej Izby
 • Informacje bieżące Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Informacja o zasadach funkcjonowania podmiotu Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY   \  UCHWAŁY RADY POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 2003 R.

    UCHWAŁA nr 8/R/2003 - w sprawie zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją.

   

  UCHWAŁA nr 8/R/2003

  RADY POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY

  INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

  z dnia 26 lutego 2003 r.

  w sprawie zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją.

   §1

  Stosownie do §9 p.3 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Zasad Gospodarki Finansowej Izb Inżynierów Budownictwa uchwalonych przez I Krajowy Zjazd Delegatów Izb Inżynierów Budownictwa w Warszawie 27—28 września 2002 r. p. IV.5. ustala się następujące ryczałty stanowiące ekwiwalent utraconych wynagrodzeń dla członków władz Okręgowej Izby:

  Przewodniczący 0,9 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku,
  Wiceprzewodniczący 0,5 przeciętnego wynagrodzenia j.w.
  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 0,5 przeciętnego wynagrodzenia j.w.
  Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego 0,5 przeciętnego wynagrodzenia j.w.
  Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 0,5 przeciętnego wynagrodzenia j.w.
  Sekretarz 0,5 ryczałtu Przewodniczącego
  Skarbnik 0,5 ryczałtu Przewodniczącego
  Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej 0,5 ryczałtu Przewodniczącego

   §2

  Zasady wynagradzania członków organów Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

    Załącznik nr 1

   ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONÓW ORGANÓW

  POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

  przyjęte na zebraniu Rady Izby w dn. 26.02.2003 r.

   

   I. Członkowie samorządu pełniący funkcje w organach Izby.

  1. Obowiązki:

  Prowadzenie spraw bieżących przypisanych do pełnionej funkcji i przydzielonych w wyniku podziału obowiązków w ramach organu Izby, w tym:

  1.1. Udział w posiedzeniach organów Izby potwierdzony podpisem na liście obecności na posiedzeniu.

  1.2. Wyjazdy na posiedzenia Rady POIIB lub innych organów Izby Pomorskiej udokumentowane potwierdzoną delegacją służbową.

  1.3. Dyżury w siedzibie Izby co najmniej 1 godz. tygodniowo w stałym terminie, potwierdzone podpisem na liście obecności.

  1.4.W uzasadnionych przypadkach inne dyżury, wyjazdy lub zadania, na prośbę Przewodniczącego Rady Izby (lub Zastępcy Przewodniczącego) udokumentowane podpisem na liście dyżurów lub delegacją służbową.

   2. Wynagrodzenie:

  2.1.Ryczałty stanowiące ekwiwalent utraconych wynagrodzeń dla członków władz Izby są ustalane przez Radę Izby zgodnie z Zasadami Gospodarki Finansowej uB uchwalonymi przez I Krajowy Zjazd Delegatów, pkt IV/5 i są wypłacane w wysokości ustalonego ryczałtu, z tym, że w przypadku licznych nieobecności ryczałt może być zmniejszony decyzją Przewodniczącego Rady Izby, proporcjonalnie do obecności na dyżurach i posiedzeniach w danym miesiącu, a w przypadku nie wywiązania się z powierzonych obowiązków ryczałt może być zawieszony.

  2.2. Obliczeniem rzeczywistej wysokości ryczałtu zajmuje się biuro Izby na podstawie list obecności na dyżurach i posiedzeniach i delegacji. Po zatwierdzeniu listy płac przez Przewodniczącego Rady Izby i Skarbnika dokonuje się wypłaty.

  2.3. Rozliczenia i wypłaty ryczałtów członków pełniących funkcje w organach Izby Krajowej dokonywać będzie Biuro Izby Krajowej.

  2.4. Wypłaty dokonywane będą od 1.01.2003 stosownie do możliwości finansowych Izby, raz w miesiącu, do 15-ego następnego miesiąca.

   II.        Członkowie organów samorządu nie otrzymujący ryczałtów.

  1. Obowiązki:

  1.1. Czynny udział w pracach organu Izby stosownie do powierzonych przez Przewodniczącego zadań.

  1.2. Uczestnictwo w posiedzeniach organu Izby zgodnie z powiadomieniem lub przyjętym terminarzem posiedzeń, potwierdzone podpisem na liście obecności.

   2. Wynagradzanie:

  2.1. Ekwiwalent za każde posiedzenie zgodnie z Zasadami Gospodarki Finansowej Izb Inżynierów Budownictwa wynosi do 100 zł za każde posiedzenie, pod warunkiem potwierdzenia obecności podpisem na liście obecności.

  2.2. Obliczaniem należnych ekwiwalentów zajmować się będzie biuro Izby na podstawie list obecności na posiedzeniach. Lista płacy podlega zatwierdzeniu przez Przewodniczącego Izby i Skarbnika.

  2.3. Ekwiwalent za posiedzenia organów Izby Krajowej będą rozliczane i wypłacane przez Biuro Izby Krajowej.

  2.4. Ryczałty będą wypłacane od 1.01.03, stosownie do możliwości finansowych Izby, co miesiąc, do 15-ego następnego miesiąca.

   

   

   

   

    udostępnił Maryla Pacholczyk dnia 2004-02-06 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra