WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2003 r.
 • Uchwały I Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2003 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2004 r.
 • Uchwały II Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2004 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2005 r.
 • Uchwały III Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2005 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006 r.
 • Uchwały Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2007 r.
 • Uchwały VI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2007 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008 r.
 • Uchwały VII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2009 r.
 • Uchwały VIII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2009 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010 r.
 • Uchwały IX Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011 r.
 • Uchwały X Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012
 • Uchwały XI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013
 • Uchwały XII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014
 • Uchwały XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015
 • Uchwały Prezydium Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015
 • Uchwały XIV Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016
 • Uchwały XV Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2017
 • Uchwały XVI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2017 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018
 • Uchwały XVII Zjazdu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2019
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Terminarz posiedzeń Okręgowej Izby
 • Informacje bieżące Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Informacja o zasadach funkcjonowania podmiotu Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY   \  UCHWAŁY RADY POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 2003 R.

    UCHWAŁA nr 12/R/2003 - w sprawie ustanowienia Regulaminu I Zjazdu Sprawozdawczego

  UCHWAŁA nr 12/R/2003

  RADY POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY

  INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

  z dnia 26 marca 2003 r.

  w sprawie ustanowienia Regulaminu I Zjazdu Sprawozdawczego

   §1

  Zgodnie z §2 Regulaminu okręgowych rad Polskiej izby Inżynierów Budownictwa, ustanawia się Regulamin I Sprawozdawczego Zjazdu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2003 r.

   §2

  Regulamin I Zjazdu sprawozdawczego POIIB stanowi załącznik nr I do niniejszej uchwały.

   

   Załącznik nr 1

   REGULAMIN

  I Sprawozdawczego Zjazdu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

   §1

  Podstawy prawne zwołania okręgowych zjazdów Izb Inżynierów Budownictwa stanowią:

  1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r., nr 5, poz. 42)

  2. Statut i uchwały Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

   §2

  1. Sprawozdawczy okręgowy Zjazd Izby Inżynierów Budownictwa zwołuje Rada izby, ustalając równocześnie jego miejsce i termin wysyłając przesyłki priorytetowe.

  2. Sprawozdawczy okręgowy Zjazd Izby stanowią delegaci, wybrani na I-szy Okręgowy Zjazd Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

  3. Łączna liczba delegatów na I-szy Zjazd Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wynosiła 179 osób.

  4. Zjazd sprawozdawczy jest prawomocny, jeżeli:

  a. bierze w nim udział co najmniej połowa delegatów — I termin

  b. bez względu na ilość delegatów — II termin

  5. W Zjeździe sprawozdawczym mogą wziąć udział inne osoby zaproszone przez Radę Izby.

  6. Uchwały Zjazdu Sprawozdawczego podejmowane są zwykłą większością głosów.

  7. Czynne i bierne prawo wyborcze mają osoby posiadające mandat delegata na Zjazd sprawozdawczy.

  8. Bierne prawo wyborcze posiadają członkowie P Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

   §3

  1. Przewodniczący Rady Izby, względnie inny upoważniony jej członek przewodniczy sprawozdawczemu okręgowemu Zjazdowi do czasu wyboru Przewodniczącego Zjazdu.

  2. Prowadzący obrady przeprowadza wybory Przewodniczącego Zjazdu.

  3. Wybór Przewodniczącego dokonywany jest w głosowaniu jawnym spośród osób posiadających mandat delegata (elektroniczna karta do głosowania).

  4. Na wniosek Przewodniczącego Zjazd wybiera zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza i jego zastępcę. Zjazd wybiera także dwóch protokolantów.

  5. Przewodniczący Zjazdu lub zastępca kierują pracami Zjazdu.

   §4

  1. Na wniosek Przewodniczącego Zjazd Sprawozdawczy dokonuje wyboru Komisji Mandatowej w składzie 3 delegatów

  2. Komisja Mandatowa sprawdza ważność mandatów delegatów oraz ustala prawomocność Zjazdu. Podstawą stwierdzenia prawomocności Zjazdu sprawozdawczego, jest lista obecności delegatów sprawdzona przez Komisję Mandatową i następnie ogłoszona przez jej przewodniczącego.

   §5

  1. Zjazd uchwala porządek obrad. Delegaci otrzymują propozycję porządku obrad w materiałach zjazdowych, rozesłanych listownie.

  2. Na wniosek Przewodniczącego, Zjazd sprawozdawczy proponuje liczbę, skład I zadania Komisji Zjazdowych, w tym:

  a. Uchwał i Wniosków, która przyjmuje pisemne wnioski oraz przygotowuje projekty uchwał poddanych pod głosowanie, a w razie decyzji Zjazdu przedstawia projekt uchwały końcowej Zjazdu

  b. Skrutacyjnej, która

  • informuje o zasadach głosowania oraz wyjaśnia zgłoszone w tym zakresie wątpliwości

  • kontroluje prawidłowość przebiegu elektronicznego liczenia głosów

  • przejmuje wydruki określające wyniki głosowania z urządzeń elektronicznego liczenia głosów

  • na wypadek awarii systemu elektronicznego przeprowadza i zabezpiecza głosowanie

  • podaje wyniki wyborów w protokole, określając:

  - liczbę osób uprawnionych do głosowania

  - liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu

  - przekazuje podpisane przez wszystkich członków Komisji protokoły głosowań Przewodniczącemu Zjazdu.

   Liczbę członków poszczególnych komisji oraz listy kandydatów na członków komisji w/w proponuje Przewodniczący Zjazdu. Na podstawie wniosków zgłoszonych przez delegatów Zjazd może propozycję Przewodniczącego uzupełnić lub odrzucić.

  Wybór komisji zjazdowych odbywa się w głosowaniu jawnym.

  Jeżeli ostateczna lista kandydatów do komisji Zjazdu obejmuje liczbę równą przewidywanej liczbie wybieranych członków komisji, głosowanie odbywa się na całą listę. W przypadku większej ilości kandydatów do poszczególnych komisji, Przewodniczący Zjazdu zarządza głosowanie jawne na poszczególnych kandydatów. Po ustaleniu składów osobowych Komisji, Przewodniczący Zjazdu podaje do wiadomości miejsce czas, w którym komisje te będą przyjmować pisemne wnioski w sprawie uchwał.

   §6

  Komisje, o których mowa w §5 wybierają ze swego składu przewodniczącego, który kieruje pracami komisji i składa przed Zajazdem sprawozdanie z jej działalności.

  Komisja sporządza ze swych czynności protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie.

  Protokoły komisji stanowią załącznik do protokołu Zjazdu sprawozdawczego.

   §7

  1. W czasie obrad Zjazdu obowiązuje kolejność rozpatrywania spraw wynikająca z porządku obrad. Przewodniczący obrad za zgodą Zjazdu może dokonać zmiany przebiegu obrad.

  2. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu delegatom według kolejności zgłoszeń. Poza kolejnością może udzielić głosu w przypadku przedstawienia wyjaśnień.

  3. Poza kolejnością zgłoszeń można występować z wnioskami formalnymi lub nagłymi. Wnioski formalne i nagłe składane są ustnie.

  4. Wnioski o charakterze formalnym podawane są pod głosowanie w pierwszej kolejności.

  5. O przyjęciu wniosków o charakterze formalnym decyduje zwykła większość głosów.

  6. Prowadzący obrady może czynić delegatom uwagi dotyczące formy i czasu trwania wystąpień, jak również w przypadkach wypowiadania się nie na temat.

  7. Zjazd może podjąć uchwałę ograniczającą czas trwania wystąpień oraz przemówień podczas dyskusji.

  8. W dyskusji drugie wystąpienie tego samego delegata, w tej samej sprawie, może nastąpić dopiero po wyczerpaniu listy mówców, przemawiających po raz pierwszy na dany temat.

   §8

  1. Przewodniczący Zjazdu poddaje pod głosowanie:

  a. wnioski dotyczące zmian w treści projektów uchwał Zjazdu, a następnie każdy z tych projektów odrębnie

  b. inne wnioski i propozycje zgłoszone podczas obrad

  2. Głosowanie w sprawach, o których mowa W ust.1 przeprowadza się jawnie przez podniesienie mandatu, gdy głosowanie odbywa się metodą tradycyjną. Głosy są obliczane przez członków Komisji Skrutacyjnej.

  3. Jeżeli większość jest oczywista, Przewodniczący nie zarządza obliczenia głosów, lecz ogłasza wynik stwierdzając wyraźną większość.

   §9

  1. Z przebiegu Zjazdu sporządza się protokół, odzwierciedlający rzeczywisty przebieg Zjazdu:

  - stwierdzenie prawomocności obrad

  - uchwalony porządek

  - przebieg obrad

  - adnotacje o zamknięciu Zjazdu

  2. Protokół podpisuje Przewodniczący Zjazdu i Protokolant.

   §10

  Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Zjazdu ogłasza zamknięcie.

   §11

  Protokół winien być sporządzony w ciągu 10 dni od zakończenia Zjazdu.

    udostępnił Maryla Pacholczyk dnia 2004-02-06 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra