WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2003 r.
 • Uchwały I Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2003 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2004 r.
 • Uchwały II Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2004 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2005 r.
 • Uchwały III Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2005 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006 r.
 • Uchwały Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2006 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2007 r.
 • Uchwały VI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2007 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008 r.
 • Uchwały VII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2008 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2009 r.
 • Uchwały VIII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2009 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010 r.
 • Uchwały IX Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2010 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011 r.
 • Uchwały X Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2011 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012
 • Uchwały XI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2012 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013
 • Uchwały XII Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2013 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014
 • Uchwały XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2014 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015
 • Uchwały Prezydium Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015
 • Uchwały XIV Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2015 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016
 • Uchwały XV Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2016 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2017
 • Uchwały XVI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2017 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018
 • Uchwały XVII Zjazdu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018 r.
 • Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2019
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Terminarz posiedzeń Okręgowej Izby
 • Informacje bieżące Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Informacja o zasadach funkcjonowania podmiotu Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY   \  UCHWAŁY RADY POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 2003 R.

    UCHWAŁA nr 17/R/2003 - w sprawie Regulaminu Funduszu Pomocy Koleżeńskiej.

   

  UCHWAŁA nr 17/R/2003
  RADY POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY
  INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
  z dnia 16.04.2003 r.
  w sprawie Regulaminu Funduszu Pomocy Koleżeńskiej.

   §1

  Na podstawie art.8 p.12 ust. z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów, Rada Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ustala Regulamin określający zasady tworzenia i warunki korzystania z tego funduszu.

   §2

  Regulamin określający szczegółowe zasady korzystania z Funduszu Pomocy Koleżeńskiej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

   §3

  Środki finansowe na Fundusz Pomocy Koleżeńskiej zabezpieczone zostały w p. 2.12. - Rezerwa w Prowizorium budżetowym 2003 r.

  §4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

   

    

  Załącznik nr 1

  Regulamin Funduszu Pomocy Koleżeńskiej
  Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Gdańsku.

  Na podstawie Art.8 p.12 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z dnia 24 stycznia 2001r) w brzmieniu ”Do zadań samorządów zawodowych należy w szczególności organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych oraz innych form pomocy materialnej członkom samorządów zawodowych” oraz na podstawie Uchwały Nr 17 z dnia 16.04.2003 r, Rada Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, ustala regulamin określający zasady tworzenia i warunki korzystania z tego funduszu.

  1.0   Postanowienia ogólne.

  1.1 Wartość pomocy dla członków z Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej (zwanego dalej funduszem) nie może być większa niż 4% wpływów ze składek członkowskich w danym roku kalendarzowym.

  1.2  Środki funduszu mogą być powiększone z darowizn oraz zapisów zarówno  osób fizycznych jak i prawnych, dokonywanych na rzecz funduszu.

  1.3  Na  wniosek Zespołu ds. samopomocy koleżeńskiej (zwanego dalej Zespołem), decyzję o przyznaniu świadczeń z funduszu podejmuje Rada POIIB. Świadczenie z funduszu przyznaje się wyłącznie w formie pieniężnej.

  1.4  Wysokość świadczeń z funduszu proponuje Zespół indywidualnie dla każdego wniosku w zależności od okoliczności uzasadniających świadczenie i od stanu funduszu.

  1.5  Wysokość funduszu na dany rok winna być ujęta w budżecie Izby, zatwierdzonym przez Zjazd Pomorskiej Okręgowej Izby.

  2.0   Osoby uwzględnione do korzystania ze świadczeń funduszu.

  2.1 Ze świadczeń funduszu mogą korzystać członkowie POIIB.

  2.2  Współmałżonkowie, dzieci własne i przysposobione, niepełnoletnie lub   podejmujące naukę do ukończenia 25 roku życia.

  2.3  Pomoc z funduszu dla osób wymienionych w p.2.2 może być udzielona w okolicznościach wyjątkowych i szczególnie uzasadnionych.

  3.0    Przeznaczenie środków funduszu.

  3.1 Ze środków funduszu mogą być finansowane zapomogi pieniężne bezzwrotne w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych.

  3.2  Na udzielenie pożyczki (zwrotnej), na wniosek zainteresowanego członka Izby, jeśli jego trudną sytuację losową uzna on tylko za tymczasową. Czas spłacenia zapomogi nie powinien być dłuższy niż jeden rok. W uzasadnionych przypadkach można od tej zasady odstąpić. Zasady spłaty pożyczki są określone
  w odrębnej Umowie.
   

  4.0    Zasady i warunki korzystania z funduszu.

  4.1. Świadczenie z funduszu przyznaje się na umotywowany wniosek osoby zainteresowanej lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek, co najmniej trzech członków Izby.

  4.2. Świadczenie nie może przekroczyć dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

  4.3.  Przez wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 4.2. rozumie się przeciętne wynagrodzenie pracowników, podawane kwartalnie w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, ogłoszone w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej.

  4.4.  Sposób załatwienia wniosku ustala Rada Izby.

  4.5.  Zaopiniowany przez Zespół wniosek będzie rozpatrywany przez Radę Izby na najbliższym posiedzeniu.

  4.6.  Przyznane świadczenie powinno być zrealizowane w terminie 14 dni od dnia podjęcia decyzji przez Radę Izby.

  5.0. Postanowienia końcowe.

  5.1. Wnioski o udzielenie pomocy z funduszu składać należy w Biurze Izby.

  5.2.  Decyzja Rady Pomorskiej Okręgowej Izby o przyznaniu lub odmowie pomocy z funduszu jest ostateczna.

  5.3.  W przypadku stwierdzenia fałszywych danych w uzasadnieniu wniosku, bądź innych danych budzących podejrzenie chęci uzyskania nienależnego świadczenia, Zespół wstrzymuje realizację i kieruje sprawę do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

  5.4.  Wszelkie zmiany regulaminu mogą być dokonane przez Radę Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

  5.5.  Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwały zatwierdzającej przez Radę Izby.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Gdańsk, dn. 15.04.2003 r

   

    

   

    udostępnił Maryla Pacholczyk dnia 2013-02-22 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra